Family justice center

Gezamenlijke aanpak intrafamiliaal geweld

In een Family Justice Center staat een vast, deskundig team van hulpverleners, politie en justitie ter beschikking van de cliënt. Het team pleegt overleg en werkt een gezamenlijke aanpak uit. Eén gezin, één plan, is het motto. De aanpak van intrafamiliaal geweld kan maar effectief zijn wanneer hulpverleners, politie en justitie samenwerken.

Vlaanderen werkte samen met de provinciale coördinatoren geweld een operationeel kader uit voor de verspreiding van deze aanpak. Vlaams minister Jo Vandeurzen: “De volgende jaren werken we in Vlaanderen netwerken van hulpverleners, politie en justitie uit met de bedoeling op een geïntegreerde manier intrafamiliaal geweld aan te pakken. Daarmee volgt Vlaanderen ook de aanbevelingen van het rapport Gezinsdrama’s en zet het verder in op de aanpak jeugdhulp 2.0.”

Een duidelijk kader van gegevensdeling is belangrijk en noodzakelijk om de informatie van de verschillende actoren samen te leggen, een plan van aanpak te bespreken en deze aanpak te coördineren. Koen Geens, minister van Justitie: “De praktijk wijst uit dat het beroepsgeheim vaak een obstakel vormt bij de organisatie van dergelijke geïntegreerde aanpak."

Actieve rol parket

De maatregel van het tijdelijk huisverbod, die kan opgelegd worden aan meerderjarige daders van intrafamiliaal geweld, vindt meer en meer ingang omdat deze maatregel efficiënt kan worden toegepast binnen de ketenaanpak van het FJC.

Via een Family Justice Center kan men kort op de bal  spelen en meteen ook preventief werken in situaties van intrafamiliaal geweld. Het is belangrijk dat het parket goed opgeleide referentiemagistraten, met kennis en voeling voor de specificiteit van de aanpak, ter beschikking kan stellen om effectief deel te nemen aan het overleg en de coördinatie in het FJC.

Europees verdrag

Het Verdrag van de Raad van Europa regelt het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. De federale instemmingswet is op 19 juni 2016 in werking getreden en voorziet een wettelijk kader om intrafamiliaal geweld te voorkomen, slachtoffers te beschermen en daders te berechten.