Kwaliteitsmeting geestelijke gezondheidszorg

Resultaten patiëntenpeiling en drie kwaliteitsindicatoren

Ook de geestelijke gezondheidszorg meet nu zijn kwaliteit met kwaliteitsindicatoren. In 2016 gebeurden de eerste metingen, de resultaten zijn vandaag bekend. Er zijn resultaten van een patiëntenpeiling bij meer dan 5.000 patiënten en resultaten over de inzet van ervaringsdeskundigen, het suïcidepreventiebeleid en de volledigheid van het geneesmiddelenvoorschrift.

De inzet van ervaringsdeskundigen

Het werken met ervaringsdeskundigen is één van de mogelijkheden om de betrokkenheid van cliënten te bevorderen. Inzet van ervaringsdeskundigen is reeds lang een traditie in de revalidatiecentra, recenter ook in de Psychiatrische Ziekenhuizen en de Initiatieven Beschut Wonen, die nu het hoogst scoren op deze indicator. Globaal werkt 2/3e van de deelnemende voorzieningen met minstens één ervaringsdeskundige (63,4%).

Het suïcidepreventiebeleid

Een adequaat suïcidepreventiebeleid omvat een aantal maatregelen die objectiveerbaar zijn en toetsbaar via een 10-item checklist. Afname van deze 10-delige checklist doormiddel van externe audits in 66 voorzieningen toonde aan dat gemiddeld 7 van de 10 items conform de richtlijn aanwezig waren. Bijna alle voorzieningen hebben een meldsysteem om suïcidepogingen en suïcides te melden en de meeste hebben specifieke richtlijnen voor patiënten met een suïciderisico. Een jaarlijkse veiligheidsronde om suïcide-uitlokkende omstandigheden te detecteren was het minst aanwezig.

De volledigheid van geneesmiddelenvoorschriften

Van de bijna 3.000 geneesmiddelenvoorschriften die door auditor-apothekers onderzocht werden, bleek 75% volledig ingevuld met de 10 noodzakelijke elementen. Zeven van de 10 items bleken in 99% van de voorschriften aanwezig. De handtekening van de arts ontbrak in 15% van de onderzochte voorschriften. Een volledig geneesmiddelenvoorschrift is de eerste stap voor een correcte toediening van medicatie.

De Vlaamse Patiënten Peiling

In maart 2016 werden 5.305 vragenlijsten ingevuld door patiënten in behandeling in één van de deelnemende voorzieningen in Vlaanderen. Deze vragenlijst werd ontwikkeld door en voor patiëntenvertegenwoordigers van het Vlaams Patiëntenplatform en OPGanG. Via 37 vragen gaven de patiënten hun mening over thema’s zoals inspraak, patiëntenrechten, de therapeutische relatie, resultaat van de zorg en algemene tevredenheid. De gemiddelde tevredenheidsscore van 7,9/10 wijst op een algemene tevredenheid bij de patiënten, al zijn er zeker heel wat verbeterpunten te formuleren, o.m. op gebied van informatieverstrekking en inspraak van de patiënten. Patiënten bleken het meest tevreden over de therapeutische relatie en over de zorg ‘op maat’.

De resultaten van de meting kan je nalezen op de website van Zorg en Gezondheid.