Outreachend werken in Diksmuide

"De boer vind je op zijn veld"

“Het eerste plan was ambitieus, de uitwerking ervan concreter en praktischer van aard”, zo omschrijft Sarah Vanderriest, coördinator sociale zaken in Diksmuide, het project geïntegreerd breed onthaal. “In principe zetten we vooral basiswerkers samen en zoeken we naar een gemene deler”

Op dit moment lopen er in Vlaanderen 11 gelijkaardige projecten met elk hun eigen invulling. De projecten Geïntegreerd breed onthaal hebben twee belangrijke doelstellingen: een herkenbare toegang tot hulp en zorgen dat mensen hun rechten effectief realiseren. Er is bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen. Dit kunnen mensen in armoede zijn, mantelzorgers, chronisch zieken, mensen met psychische problemen, mensen met financiële vragen, …

“Mensen worden constant overladen met info. Onze insteek is dat de onthaalmedewerker de basisinfo moet hebben en de sociale kaart moet kennen. Zo werken we aan toegankelijkheid en sociale bescherming. Door goed te weten wat er allemaal in het aanbod van de partners zit, kan er gericht worden samengewerkt en doorverwezen.”

“De hulpverleners, bijvoorbeeld van een ocmw-onthaal, moeten de logica van de burger volgen. Als hij met een vraag zit, zal hij ze stellen waar hij denkt dat het hoort of bij de dienst waar hij al contact mee heeft. Achter de schermen moet uitgemaakt worden waar de vraag hoort. Geïntegreerd breed onthaal is dus vooral een intern verhaal. Wij moeten ons zo goed mogelijk zien te organiseren met onze partners, zodat de burger snel en efficiënt geholpen is.”

Het hulpaanbod van de partners in de eerste lijn hebben hetzelfde doel, elk met hun eigen expertise. “We kunnen die expertise leren kennen en delen via stages die we bij elkaar lopen. We hopen het project te kunnen afsluiten met een samenwerkingsovereenkomst. Daarin beschrijven we de samenwerking en de kerntaken. Binnen GBO denken we ruimer dan de eigen organisatie om zo de clienten van dienst te kunnen zijn.”

Het project in Diksmuide heeft een bijzondere focus gekregen: het hulpaanbod aan landbouwers. “We willen onderbescherming aanpakken. Daarvoor hebben we drie belangrijke groepen gedefinieerd: alleenstaanden, gezinnen met meerdere hulpvragen en zelfstandige landbouwers. In het geval van Diksmuide is deze laatste groep aanzienlijk aanwezig.”

Om deze groep te bereiken ontwikkelden ze in Diksmuide gaandeweg een outreachende strategie: “Uit gesprekken met landbouwers blijkt dat ze al contact hebben met de stadsdiensten, maar zelden om hulp te vragen. Daar moeten we op inspelen. Zo werken we samen met de landbouwraad, gaan we onszelf en het aanbod daar voorstellen en leggen we contacten. We laten de vergadering eens in het sociaal huis doorgaan. Zo geraakt onze info en het hulpaanbod op een laagdrempelige manier tot bij de doelgroep. De boer vind je op zijn veld.”

Via lokale partners, ankerfiguren en (vrouwen)verenigingen leggen de projectmedewerkers contacten met de doelgroep. “We mogen niet verwachten dat iedereen de weg tot bij ons vindt. Daarom gaan we langs op de boerderij of organiseren we infosessies op zondagvoormiddag, een van de weinige momenten dat landbouwers vrij nemen.” Contact leggen doe je niet enkel door over problemen te praten. “We spreken landbouwers ook aan over de voedseloverschotten en samenwerkingsverbanden met onze sociale kruidenier. Er ontstaat een ander contact. Ze leren ze de mensen achter de werking van de stadsdiensten kennen en hebben ze een aanspreekpunt in geval van problemen. Zo bouwen we verder aan de vertrouwensband.”

Foto's
A. Soens