Sociaalwerkconferentie 2018

"Een solide toekomst voor het sociaal werk"

In mei 2018 zal een Vlaamse sociaalwerkconferentie met als werktitel ‘Een solide toekomst voor het sociaal werk in Vlaanderen’ plaats vinden. Op vraag van minister Vandeurzen werken de drie Vlaamse masteropleidingen sociaal werk (RUG, KUL, UA), VOSW (Vlaamse opleidingen sociaal werk) de afdeling Welzijn en Samenleving van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin hiervoor samen.

De doelstelling van de conferentie is om een gedeelde basis van het sociaal werk te expliciteren en om de mensenrechtenbenadering in het sociaal werk te expliciteren en te concretiseren, gegeven de huidige maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen.

Zeven werkgroepen

De conferentie moet een zicht geven op de uitdagingen inzake sociaal werk voor de toekomst, en dit op volgende vlakken: praktijk, beleid, onderzoek, onderwijs. In november 2016 werden zeven werkgroepen samengesteld met terreinwerkers uit verschillende sectoren en praktijken:

 • Sociaal werk op de eerste lijn en in de samenleving: OCMW, CAW, opbouwwerk, sociale diensten van de mutualiteiten, Verenigingen waar armen het woord nemen, wijkgezondheidscentra, buurtwerk, …
 • Sociaal werk en kinderen/jongeren: integrale jeugdhulp, jeugdwelzijnswerk, lokaal jeugdbeleid, de jeugdpsychiatrie, de revalidatiecentra, ….
 • Sociaal werk en ondersteuning van sociaal kwetsbare volwassenen en ouderen met beperkingen: residentiële, ambulante en mobiele ondersteuning van personen met een beperking, sociale diensten in de ziekenhuizen, woonzorgcentra en psychiatrische instellingen, vormingsinstellingen voor personen met een beperking, gebruikersverenigingen, …
 • Sociaal werk en justitie: justitieel welzijnswerk binnen de CAW’s, sociaal werkers (PSD en zorgteams) in de gevangenis, justitieassistenten uit de justitiehuizen, sociaal werkers verbonden aan de sociale dienst van de Vlaamse gemeenschap bij de jeugdrechtbank en gespecialiseerde vormingsinstellingen (bv. Rode Antraciet), …
 • Sociaal werk en integratie: onthaalbureaus, centra voor basiseducatie, onthaaldiensten van CAW voor personen met een precair verblijfstatuut, etnisch-culturele federaties (binnen het kader van het sociaal-cultureel volwassenwerk), sociaal-culturele bewegingen (bv. Kif Kif, Vluchtelingenwerk Vlaanderen), …
 • Sociaal werk en arbeid: sociale economie, maatwerkbedrijven, arbeidstrajectbegeleiding (met inbegrip van OCMW’s), vakbonden, …
 • Sociaal cultureel werk en transities: sociaal werkers die samen een groep burgers initiatieven en praktijken opzetten die de transitie willen maken naar een duurzame, sociaal-rechtvaardige samenleving, zoals alternatieve munten, stadslandbouw, het ruilen van kledij, repair cafés, geefwinkels, energiecoöperaties,….

Vijf thema's

Elk van deze zeven werkgroepen komt vijf keer samen, en buigt zich telkens rond één bepaald thema:

 • grondrechtenbenadering als referentie- en handelingskaderconcept in het sociaal werk;
 • emancipatie versus disciplinering als centraal spanningsveld/paradox van het sociaal werk;
 • verscherpen van de eigen finaliteit van het sociaal werk in netwerken;
 • individuele hulpverlening én bouwen aan de samenleving
 • diversiteit en sociaal werk.

De eerste bijeenkomst vond al plaats en stond in het teken van het expliciteren en uitdiepen van de grondrechtenbenadering die met het sociaal werk samen hoort. De leden van de werkgroepen dachten na over hoe er in de praktijk vorm wordt gegeven aan de grondrechtenbenadering, hoe je die grondrechtenbenadering verder kan concretiseren en hoe die tot uiting komt in het dagelijkse handelen en de organisatie.

Eind 2017 zullen de kernpunten en de belangrijkste vaststellingen uit de zeven werkgroepen worden voorgelegd en afgetoetst bij een expertenpanel van vertegenwoordigers van steunpunten, koepelorganisaties en gebruikersorganisaties.

Sociaalwerkconferentie 2018

De bevindingen uit de werkgroepen en het expertenpanel zullen worden voorgesteld en gevalideerd op een eendaagse sociaalwerkconferentie in mei 2018. Op deze conferentie worden de bevindingen met een ruimere groep besproken en verdiept. De conferentie zal ingaan op de repercussies van de discussies op de praktijk, het overheidsbeleid, het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek inzake het realiseren van een sociaal werk vanuit een grondrechtenperspectief. “We hopen met dit initiatief en doorheen een traject in nauwe samenwerking met frontliniewerkers een krachtige toekomstvisie neer te zetten voor het sociaal werk, geënt op het mensenrechtenperspectief”, klinkt het bij de Vlaamse opleidingen sociaal werk.

Weliswaar volgt de werkgroepen naar aanloop van de sociaalwerkconferentie op de voet en zal via de website regelmatig reflecties publiceren en vooruitblikken naar mei 2018.

www.sociaalwerk2018.be
Illustraties
Social work day