welzijn & zorg

In vier stappen naar meer zelfregie

De persoonsvolgende financiering
25.02.2016

De persoon met een handicap de mogelijkheid bieden om zelf te bepalen hoe die zijn ondersteuning organiseert. Dat is het doel van de persoonsvolgende financiering (PVF). Door een budget op maat zijn personen met een erkende handicap niet langer afhankelijk van het aanbod.

Er zijn twee mogelijkheden. Met een basisondersteuningsbudget (BOB) koop of organiseer je ondersteuning zoals thuishulp, inclusieve kinderopvang, vrijwilligers of rechtstreeks toegankelijke ondersteuning. Ofwel doe je een beroep op dezelfde diensten en gespecialiseerde, niet-rechtstreeks toegankelijke hulp met een persoonsvolgend budget (PVB).

Sinds 2014 is dit systeem bij decreet vastgelegd. In de loop van 2016 wordt het mogelijk gemaakt om de financiële ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap zo goed mogelijk te laten aansluiten bij individuele noden.

1 januari 2016: Meer flexibiliteit in de praktijk. 

De bijstandsorganisaties starten: ze begeleiden mensen bij het beheren van het toegekende budget en organiseren van ondersteuning.  Diensten Ondersteuningsplan krijgen een juridisch kader. Ze bereiden zich voor om personen te ondersteunen bij de opmaak van een ondersteuningsplan voor een persoonsvolgend budget. 

De voorzieningen voor meerderjarigen zijn Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM). Voorzieningen voor minderjarigen zijn Multifunctionele Centra (MFC). Zij vertrekken vanuit de vraag van de persoon en niet vanuit hun aanbod. Zo bereiden ze zich voor op de komst van PVF.

De Rechtstreeks Toegankelijke Hulp wordt flexibeler: zelf je maximumpakket samenstellen en kiezen over de vorm van hulp.

 

1 april 2016: Nieuwe aanvraagprocedure

Aanvragen voor een persoonsvolgend budget worden ingediend via een nieuwe procedure. Eerst dien je een ondersteuningsplan voor een PVB in. Mee op basis daarvan bezorgt een multidisciplinair team een verslag aan het VAPH. Dat bevat de elementen voor je prioriteitsbeoordeling door de Regionale prioriteitencommissie (RPC) en voor het toekennen van je PVB door het VAPH.

Mensen die een aanvraag deden via de oude procedure krijgen van het VAPH een voorstel dat is aangepast aan het nieuwe systeem.

1 september 2016: eerste toekenningen volgens PVF

De eerste Basisondersteuningsbudgetten (BOB) en Persoonsvolgende budgetten (PVB) worden uitgekeerd.

Er zijn vergunde zorgaanbieders en er is een kader voor de besteding van je PVB.

1 januari 2017

Het pakket zorggebonden middelen is vanaf nu rechtstreeks gekoppeld aan de meerderjarige cliënt, niet meer aan de voorzieningen. Iedereen die ondersteund wordt door het VAPH, krijgt nu steun op basis van PVF. De continuïteit van de ondersteuning die je vandaag hebt, is verzekerd.

>> www.vaph.be/pvf