welzijn & zorg

Nieuwe overheidsdienst verenigt Vlaamse bevoegdheden rond Gezondheid en Welzijn

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Agentschap Zorg en Gezondheid vormen samen Departement Zorg

Het Agentschap Zorg en Gezondheid en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin fuseren op 1 juni dit jaar tot het Departement Zorg. Deze nieuwe Vlaamse overheidsdienst, met als missie ‘Samenwerken voor een zorgzame en gezonde samenleving’, verenigt de Vlaamse bevoegdheden rond  gezondheid én welzijn. 

 

  • De belangrijkste bevoegdheden en opdrachten voor het Departement Zorg, met op korte termijn om en bij de 800 medewerkers en een budget van bijna 7 miljard euro, zijn: . Beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling, monitoring en opvolging voor het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin
  • Erkennen, financieren, inspecteren en de kwaliteit bevorderen en bewaken van een brede waaier aan zorg- en welzijnsaanbieders in Vlaanderen
  • Infrastructuursubsidiëring
  • De organisatie van de Vlaamse Sociale bescherming
  • De erkenning van gezondheidszorgberoepen
  • Een gezonde levensstijl en een gezonde leefomgeving bevorderen en bewaken
  • Infectieziektes bestrijden en vaccinatieprogramma’s uitrollen

Krachten bundelen in één organisatie

Het Departement Zorg zal geleid worden door secretaris-generaal Karine Moykens. “De Vlaamse overheid dringt bij de zorg- en welzijnssectoren aan op meer samenwerking over disciplines en sectoren heen en wil dat gezondheidszorg meer een tandem vormt met welzijnswerk. De problematiek van chronische ziektes, de ontwikkeling van meervoudige pathologieën, de sterke toename van multi-morbiditeit, de verschuiving naar langdurige zorg … maken dat ontschotting en geïntegreerde zorg dé uitdagingen van de toekomst zijn. Met deze fusie geven we nu zelf het goede voorbeeld. De bevoegdheden van het Agentschap Zorg en Gezondheid over financiering, zorgberoepen, de Vlaamse Sociale Bescherming, kwaliteit en organisatie van zorg en over gezondheidsbevordering en -bescherming komen in het Departement Zorg samen met beleidsontwikkeling, kennis en onderzoek, databeleid, Zorginspectie, het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA), lokaal sociaal beleid, armoedebestrijding en welzijnswerk. De kansen naar een meer geïntegreerd beleid zijn legio.”

Richting meer geïntegreerde zorg

De voorbije jaren werd er beleidsmatig aan een meer intersectorale aanpak van zorg en ondersteuning gewerkt: “Zo kunnen we flexibel inspelen op een variatie van zorgvragen. Door een integrale aanpak voorop te stellen waarbij gefocust wordt op de samenhang tussen de verschillende levensdomeinen, en daarbij uit te gaan van wat mensen en hun netwerken zelf kunnen, moeten zorg- en welzijnsorganisaties steeds meer samenwerken. De COVID-19 gezondheidscrisis heeft het belang daarvan nogmaals beklemtoond. Daarbij is gebleken dat alle aspecten van de zorg en welzijn, van preventie over curatie, van de eerste lijn tot meer gespecialiseerd, tot de globale monitoring van de situatie zich op één lijn bevinden.” 

“We verwachten een geïntegreerde zorgbenadering van onze partners op het terrein. Dan moeten we zelf het goede voorbeeld geven en onze krachten bundelen in een nieuwe organisatie die welzijn en gezondheid insluit”, aldus Moykens. “Met deze fusie sluiten we aan bij de maatschappelijke evolutie rond geïntegreerde zorg. De integratie van het agentschap Zorg en Gezondheid en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, maakt een afgestemde beleids- en terreinaanpak mogelijk.”