welzijn & zorg

Slachtofferdiensten vragen aandacht voor slachtoffers

22 februari is de Europese Dag van het Slachtoffer

22 februari is de jaarlijkse Europese Dag van het Slachtoffer, een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor de rechten van slachtoffers. Zowel bij de diensten slachtofferonthaal als slachtofferhulp doet zich een stijging voor van het aantal slachtoffers dat aangemeld wordt. Deze diensten zetten zich het hele jaar door in om slachtoffers zo goed mogelijk bij te staan en te ondersteunen. Om de informatie nog beter bij de slachtoffers te brengen werd de website slachtofferzorg.be nog uitgebreid.

Slachtoffers kunnen steeds terecht op de website slachtofferzorg.be. Deze website biedt informatie en ondersteuning op juridisch, praktisch en emotioneel vlak aan slachtoffers en hun naasten of getuigen van een misdrijf, verkeersongeval, ramp of aanslag. Deze website werd aangevuld met nieuwe informatie rond mensenhandel, bedreiging, vandalisme, (cyber)pesten, vluchtmisdrijf en discriminatie. Er werd ook een filmpje gemaakt om de website bekendheid te geven. Dat kan je hier vinden. 

Stijging van aantal begeleidingen van slachtoffers bij Centra voor Algemeen Welzijnswerk

11 CAW in Vlaanderen en Brussel bieden  psychosociale begeleiding aan slachtoffers van misdrijven, verkeersongevallen, rampen of een aanslag.  In 2020 ontvingen de diensten slachtofferhulp van de CAW  8.939 cliënten met een hulpvraag en begeleidden ze 2.614 cliënten in hun slachtofferschap. Dit is een stijging van de hulpvragen van slachtoffers met 7% en 24% in de begeleidingen ten opzichte van 2019.
Slachtofferhulp praat met slachtoffers over wat hen overkomen is en gaat samen met slachtoffers op zoek naar gepaste manieren om de schokkende gebeurtenis te verwerken. Slachtofferhulp geeft slachtoffers ook info over hun rechten en geeft antwoord op juridische of verzekeringstechnische vragen, en brengt slachtoffers in contact met gepaste diensten zoals verzekeringen, advocaten, mutualiteiten, …
Als het nodig is, verwijst slachtofferhulp mensen door naar meer gespecialiseerde hulp van bijvoorbeeld een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) of andere hulpverlening. Slachtofferhulp is gratis en vertrouwelijk. Een gesprek kan telefonisch of persoonlijk; bij de dienst slachtofferhulp, bij een slachtoffer thuis of ergens in de buurt. Iedereen kan bij slachtofferhulp terecht, ook kinderen en jongeren. 

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: “Slachtoffers hebben een traumatiserende ervaring achter de rug. Het belang van laagdrempelige hulpverlening op dat ogenblik is zeer groot: dat kan gaan van een eenvoudig gesprek, zorgen dat de slachtoffers goed geïnformeerd zijn, tot een hulpverlenend traject op langere termijn. Maar die beschikbaarheid en bereikbaarheid op een crisismoment in het leven is cruciaal. Dat zal voor het slachtoffer niet alles oplossen, laat staan ongedaan maken. Maar, weten dat er iemand is, dat maakt wel het verschil om terug hoop te krijgen of perspectief te zien. Meer en meer slachtoffers vinden de weg naar deze hulpverlening en dat is een goede zaak.” 

Slachtofferonthaal bood in 2020 ook record aantal keer bijstand aan slachtoffers

Uit de cijfers blijkt dat ook slachtofferonthaal steeds meer bijstand verleent aan slachtoffers.  Deze dienst werd in 2020 6.678 keer gevraagd bijstand te verlenen. Dat is opnieuw een record aantal dat zelfs 10,3 % hoger is dan in 2019, dat ook 13 % hoger lag dan het voorgaande jaar. 

De dienst slachtofferonthaal kan tussenkomen zodat slachtoffers en hun naasten de nodige aandacht en ondersteuning krijgen tijdens de gerechtelijke procedure – vanaf de indiening van de klacht tot de strafuitvoering. De dienst slachtofferonthaal geeft informatie over het dossier, de gerechtelijke procedure en de rechten van slachtoffers. De dienst biedt ook bijstand tijdens de gerechtelijke procedure, zoals bijvoorbeeld bij de wedersamenstelling van de feiten, de inzage van het dossier, de zitting van de rechtbank, … De dienst slachtofferonthaal kan ook doorverwijzen naar andere diensten zoals slachtofferhulp, de commissie voor financiële hulp, …

“Momenteel zijn ze slechts met 33”, zegt minister Demir. “Ze werken zich uit de naad om slachtoffers zo goed mogelijk bij te staan, maar het is overduidelijk dat versterking aan de orde is. Daarom investeer ik in bijkomende justitieassistenten voor de diensten slachtofferonthaal. De aanwervingen zijn lopende. Zo kunnen de justitieassistenten slachtoffers nog beter en proactiever begeleiden.”
De dienst slachtofferonthaal maakt, dankzij de nabijheid en contact met het parket, de brug tussen slachtoffer en Justitie. Daarom ook houden deze diensten in de verschillende gerechtelijke arrondissementen op deze dag een sensibiliseringsmoment voor de magistraten, waarbij ze hen attent maken op het aanbod van slachtofferonthaal.