Wettelijke erkenning pleegouders

Pleegouders mogen medische belissingen nemen

De commissie justitie heeft een wetsvoorstel dat de rechten en plichten van pleegouders regelt, goedgekeurd. Hiermee is de start gegeven voor een wettelijke erkenning van pleegouders. Deze moet er voor zorgen dat pleegouders vrij zijn om alledaagse beslissingen te nemen of kunnen optreden in dringende medische situaties. Pleegouders zullen ook het recht krijgen om contact te houden met hun pleegkinderen wanneer zij terugkeren naar huis.

In Vlaanderen staan meer dan 4.000 pleeggezinnen klaar om kwetsbare kinderen en jongeren op te vangen die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen. “Ondanks het belangrijke engagement van pleegouders binnen onze samenleving, ontbrak een volwaardig juridisch statuut tot nog toe.”, zegt Niels Heselmans van Pleegzorg Vlaanderen. “Pleegouders moeten dagdagelijkse en soms dringende beslissingen nemen waarvoor geen wettelijk kader voorzien is. In de regel moest dus voor sommige van die keuzes, zoals het veranderen van het kapsel van een kind of de toestemming om op schoolreis te gaan, de goedkeuring van de ouders gevraagd worden. En ook bij urgente medische situaties moesten pleegouders wachten op toestemming van ouders.

Het nieuwe statuut zal er voor zorgen dat pleegouders de materiële bewaring krijgen en deze beslissingen in het belang van het kind zelf kunnen nemen, al blijft het ouderlijk gezag bij de ouders. Bij moeilijkheden kunnen alle partijen zich wenden tot de familierechtbank, ook dat was voor pleegouders op dit moment geen optie.”

Terug naar huis

Belangrijk is ook dat pleegouders contact kunnen blijven houden wanneer hun pleegkind opnieuw terugkeert naar huis. “Pleegzorg is een tijdelijke vorm van opvang.”, zegt Heselmans. “We vertrekken steeds vanuit de hoop dat kinderen op termijn opnieuw bij hun ouders kunnen wonen, wanneer die de draad van hun leven opnieuw hebben opgepakt. Maar de band die pleegouders met hun pleegkinderen opbouwen kan je natuurlijk niet zomaar wegvagen. Het wetsvoorstel voorziet dat pleegouders ook na afloop van de pleegzorgsituatie bezoekrecht kunnen aanvragen en zo kunnen blijven fungeren als vertrouwde personen voor een kind.”

Ouderschapsverlof

Ondanks de komst van een juridisch statuut voor pleegouders, hebben ze nog steeds geen recht op ouderschapsverlof. “Op dit moment hebben pleegouders recht op zes verlofdagen per jaar in het kader van pleegzorg. Dat moeten ze verdelen onder elkaar als ze een koppel vormen en het moet steeds gemotiveerd worden. We merken echter dat vooral die eerste aanpassingsperiode wanneer een kind voor lange tijd in een pleeggezin terecht komt, heel intens kan zijn. Belangrijk is dat pleegouders dan voldoende tijd en ruimte krijgen om hun pleegkind goed te omkaderen. We hopen dat na deze belangrijke stap rond het statuut voor pleegouders ook het recht op ouderschapsverlof voor pleegouders stilaan vorm kan krijgen”.

www.pleegzorgvlaanderen.be