welzijn & zorg

Mengvorm van onlinehulp en persoonlijke begeleiding slaat aan

Blended care in de kijker op congres onlinehulp

Met 998 zijn ze, de Vlamingen die op hulpwebsites als depressiehulp.be, alcoholhulp.be, gokhulp.be, drughulp en cannabishulp.be een blended care begeleiding zijn gestart. Dit is een combinatie van face-to-face-gesprekken met een professionele hulpverlener en online begeleidingsmodules. Deze nieuwe vorm van ondersteuning was vandaag het centrale thema op het ‘Onlinehulpcongres voor Welzijn en Gezondheid’.

Steeds meer mensen die op zoek gaan naar hulp om hun mentale gezondheid te verbeteren of om van hun verslaving af te geraken, wenden zich tot online begeleidingsmodules. “Het belang van onlinehulpverlening staat prominent in de beleidsnota die aan het begin van de legislatuur werd opgemaakt. Doorheen het 4-jarige traject – sinds het eerste congres onlinehulp – dat intussen werd gelopen, werd de meerwaarde van de kruisbestuiving tussen onlinehulp en professionele hulpverlening meer dan duidelijk. Vandaar dat we dit tot thema maken van dit nieuwe congres. Deze vorm van hulpverlening is intussen ingebed in verschillende hulpverleningswebsites”, aldus de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Voorkomen en behandelen van depressies: depressiehulp.be
Op www.depressiehulp.be krijgen bezoekers wetenschappelijk onderbouwde info over wat een depressie juist is. Dit door middel van informatie over de herkenbare kenmerken, een zelftest en positieve herstelverhalen van mensen die een depressie hebben overwonnen. Er worden mogelijkheden voor herstel aangereikt en ook de omgeving van mensen met depressie kan er terecht voor info. Voor cliënten die reeds in begeleiding zijn in een CGG (centra geestelijke gezondheid) is er de online begeleidingsmodule. Deze vorm van begeleiding wordt gebruik in combinatie met face-to-face gesprekken bij de psycholoog of therapeut. De begeleidingsmodules die een cliënt doorloopt worden wel opgevolgd door een hulpverlener. In 2018 waren er op depressiehulp.be 746 aanmeldingen voor blended begeleiding. 
 
Verslavingszorg: een waaier van instrumenten
Ook op de hulpwebsites bij verslavingen bestaat de mogelijkheid tot blended care.
Alcoholhulp.be zag de gemengde begeleidingen stijgen van 119 in 2017 naar 131 in 2018
Cannabishulp.be 29 blended begeleidingen in 2018
Drughulp.be 84 gemengde begeleidingen in 2018
Gokhulp.be in 2018 8 gemengde begeleidingen
 
Chathulp op mekaar afgestemd
Ook het belang van hulp via chat wint terrein en werkt voor heel wat mensen drempelverlagend. Vanaf mei 2019 wordt er online een verbinding gelegd tussen enerzijds een aantal online eerstelijnsdiensten zoals Zelfmoord1813, CAW en Tele-Onthaal, en anderzijds de hulpwebsites rond depressie, alcohol, drugs en gokken. Mensen die verwezen worden, kunnen op die manier verdergezette chatbegeleiding krijgen. Met andere woorden, vanuit een eerstelijnschatsessie kan men worden doorverwezen naar de CGG-chat voor een chatbegeleiding in de zogenaamde tweedelijn.
Later in 2019 zal ook Depressiehulp zo rechtstreeks online toegankelijk worden.
 
Scriptieprijs onlinehulp op congres ‘Onlinehulp voor Welzijn en Gezondheid’
Zo’n 260 deelnemers kwamen tijdens het congres, opgezet door Flanders’ Care, samen. De nadruk lag op ‘blended hulp’, het doordacht combineren van face-to-facecontact en onlinehulp. Tijdens het congres werden uitzonderlijk 2 scriptieprijzen onlinehulp uitgereikt. Deze editie waren er niet één, maar twee winnaars. 
Op de vraag ‘Hoe is het?’, volgt bijna nooit het antwoord ‘Slecht, en met u?’. Toch worstelen heel wat jongeren met depressieve gevoelens. Florian Cassier en Marie Van Oost willen met hun masterproject ‘Depressie in je omgeving: hoe ga je ermee om? Een taboedoorbrekende website: www.troep.link’ aan de VUB depressie en depressieve gevoelens bij jongvolwassenen bespreekbaar maken. Om praten aan te moedigen, maakten ze een sterk onderbouwde website met getuigenissen over depressie. De verhalen focussen zich op jongvolwassenen en hun ervaring met depressie, maar vooral ook op hun omgeving en hoe die daarmee omging. De aanpak en de uitwerking zijn creatief: naast tekst en beeld is er gebruikgemaakt van video en audio met interessante podcasts.
Ine Berghman en Cindy Casier doorbreken in hun bachelorproject ‘Blij verwachten wordt verdriet. Een beschrijvende studie omtrent de informatiebehoefte van ouders na afwijkende prenatale diagnostiek’ aan de VIVES hogeschool het taboe over zwangerschapsonderbreking. Veel ouders zoeken hun heil op het anonieme internet op zoek naar antwoorden. Maar niet alle informatie op het internet is even betrouwbaar of wetenschappelijk onderbouwd. Inne en Cindy zochten en vonden hierop een gepast en genuanceerd antwoord. Met hun website hebben ze een mooie vertaalslag gemaakt van de opgebouwde kennis, aangepast aan de noden van de ouders.